പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രവർത്തനം സമയം/കാലയളവ് പ്രതീക്ഷിത ചിലവ് പിന്തുണ
Total Amount