ദേശിയ ഗണിത ദിനം

ദേശിയ ഗണിത ദിനം

എഡ്യൂ കെയർ – സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗണിത ക്വിസ്സും’ പോസ്റ്റർ മത്സരവും മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. NIT കോഴിക്കോട് ഗണിത ശാസ്ത്ര വിഭാഗം ദേശീയ ഗണിത ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആഗസ്റ്റ്
മംഗൾയാൻ ഷോ

മംഗൾയാൻ ഷോ

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എഡ്യൂ കെയർ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബാലുശ്ശേരി ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മംഗൾ യാൻ ഷോ ആഗസറ്റ് 5 ന് വൈകിട്ട് 5.30 മണി മുതൽ കോഴിക്കോട് ടൗൺ